Privacyverklaring


De Stichting Dr. Douwe Tietemaleen (de ‘Stichting’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

website: www.drdouwetietemaleen.nl

e-mail: drdouwetietemaleen@gmail.com

postadres: Pelikaanstraat 1A, 8916 AD Leeuwarden

nummer KvK 41004107


Persoonsgegevens

De Stichting verwerkt persoonsgegevens van familieleden van Dr. Douwe Tietema, alleen die en dan ook alleen indien zij die zelf aan de stichting verstrekken.

De persoonsgegevens die de stichting verwerkt, zijn:

- voor- en achternaam

- geslacht

- geboortedatum en -plaats

- adres

- telefoonnummer

- e-mailadres

- studierichting, -plaats en -jaren


Persoonsgegevens van de beneficianten

Op de website worden alleen de volgende gegevens van de beneficianten van het Leen getoond:

- de voor- en achternaam,

- de geboortedatum en -plaats,

- de studierichting, -plaats en -jaren

Er is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens op de website te plaatsen. Belangstellenden voor een pensie uit het Leen kunnen aan de hand van deze gegevens onderzoeken of zij een nazaat zijn van Dr. Douwe Tietema. Dat is namelijk een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pensie.

Overige persoonsgegevens en persoonsgegevens van anderen worden noch op de website getoond, noch aan derden verstrekt.


Doel

De Stichting verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- informatie verstrekken over het Leen (via de website en in e-mails aan familieleden),

- bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een goede functionering van het Leen.
Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting verwerkt haar gegevens niet automatisch. Er worden dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

De Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Bewaren

De Stichting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen:

- voor de beneficianten: zolang de Stichting Dr. Douwe Tietemaleen bestaat,

- voor de overige familieleden van Dr. Douwe Tietema: zolang zij in leven zijn.


Delen met derden

De Stichting verstrekt andere persoonsgegevens dan op de website vermeld niet aan anderen dan aan familieleden van Douwe Tietema.


Inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Dr. Douwe Tietemaleen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Stichting een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover de Stichting beschikt, in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar drdouwetietemaleen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt de Stichting u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De Stichting reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wijst u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via drdouwetietemaleen@gmail.com.