Nieuws

De rente staat sinds vele jaren erg laag. Doordat de statuten van het Leen bepalen dat uitsluitend de rentebaten aan pensies besteed mogen worden, zijn de pensies lager dan gebruikelijk. Het is onbekend hoe lang deze situatie zal voortduren.


In het voorjaar van 2019 heeft Piet de Boer zijn werkzaamheden als administrateur van het Leen beëindigd. Vele jaren lang heeft Piet de financiën van het Leen nauwgezet beheerd en het bestuur van financieel advies gediend.

Het Dr. Douwe Tietemaleen is Piet de Boer grote dank verschuldigd !