Dr. Douwe Tietemaleen

Het Dr. Douwe Tietemaleen stamt uit 1528 en is daarmee een van de oudste studielenen in de provincie Friesland. In die tijd bestonden er in Friesland meer dan honderd ‘vrijlenen’ of ‘prebenden’. Hoewel oorspronkelijk bedoeld voor het levensonderhoud van een priester, hebben zij zich voor het merendeel ontwikkeld tot studiefonds voor de familie van de stichter.

In 1528 overleed Douwe Tietema ongehuwd en kinderloos. Bij testament had hij bepaald dat:

" ... ener uit mijn broederlijcke stam, die leeren will en oeck ener uit mijn susterlicke stam gedurende maximaal recht kunnen doen gelden op de renten van zijn kapitaal om daarvan de studie (deels) te bekostigen. Van de verwanten zullen die gegadigden worden aangewezen die geschickst sijn nae achtinge der geleerden."  Na maximaal zestien(!) jaren dienden nieuwe beneficianten aangewezen te worden.

Het Dr. Douwe Tietemaleen is dus – in tegenstelling tot de andere lenen - van meet af aan een studiefonds voor familieleden van de stichter. 

Douwe Tietema was een Fries. Hij heeft mogelijk – zeker is dit niet – op het Jacobijner Kerkhof in Leeuwarden zijn laatste rustplaats gevonden. Inmiddels zijn Douwes nazaten in heel Nederland te vinden en is de maximale duur van een pensie teruggebracht tot zes jaar. 


Stichting

Zoals bepaald in Douwe Tietema's testament hebben de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden tot ver in de twintigste eeuw de gelden van het leen beheerd en de pensies begeven (toegekend). Op grond van nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is in 1991 het beheer van het leen overgedragen aan het bestuur van een daartoe opgerichte stichting.